WELCOME TO
BEIJING DAXING INTERNATIONAL AIRPORT
China's aviation industry will reach another level with the opening of the state-of-the-art Beijing Daxing International Airport.
0%

Production team

General Production Supervisor: Jiang Heping

Supervisor: Zhang Shilei

CGTN Digital CTO: Li Jian

Senior Product Manager: Peng Peng

Project Coordinator: Wang Guoxing

Designers: Hu Xinyi, Li Wenyi

Developers: Liu Shuo, Zhou Jiasong, Qin Jin, Lin Yu, Chu Hongyang, Zhang Yupeng, Guo Tianhang, Shi Yaolei, Ren Yu

Executive Producer: Si Nan

Chief Editor: Chen Ran

Senior Consultant: Xia Jixuan

Editors: Dong Xue, Nick Moore, Pan Zhaoyi, Li Jingjing, Cui Xingyu, Wang Kailin, Chen Shi, Wang Zengzheng, Wu Chutian, Guo Yi, Li Hui

Data Visualization: Zhao Hong, Li Wenyi, Hu Xinyi, Hu Yiwei

Cameraman: Qi Jianqiang

Animation: Ma Zhiyuan, Hu Xinyi

For cooperation, please contact us at cgtn@cgtn.com .


Special Thanks

Civil Aviation Administration of China

Capital Airport Holding Company

Beijing Institute of Architectural Design (Group) Co., Ltd

Beijing Urban Construction Group Co., Ltd


Reference

CAAC's airline relocation plans as of April 2019

The data for “Multi-airport cities” were compiled by CGTN from the CAAC, the municipal official website of each city, the countries' statistics agencies and the airports' official websites.

CLOSE