Lying not to make America great again
Updated 14:51, 21-Mar-2020
CGTN
CGTN

CGTN

Credit:

Designers: Zhang Zhijie, Yuan Xin

Producer: Wei Wei

Superviser: Mei Yan