Masks save lives, playing politics doesn't
CGTN

Credit:

Designers: Zhang Zhijie, Yuan Xin

Producer: Bi Jianlu

Superviser: Mei Yan