Time-lapse video captures breathtaking beauty of Shenxianwa, Xinjiang
00:14