Dialogue 20201013 Xinjiang: 65 years on
CGTN
29:20