Singing to the Tianshan Mountains: Xinjiang photography exhibition opens in Beijing