Download
Shenzhou-13 taikonaut Ye Guangfu welcomed by wife at Beijing airport
00:55

The three Shenzhou-13 taikonauts, Zhai Zhigang, Wang Yaping and Ye Guangfu, arrived in Beijing on Saturday. Ye Guangfu is welcomed by his wife at Beijing Xijiao airport.

Search Trends