China-Uzbekistan Relations: Uzbek President Shavkat Mirziyoyev visits Beijing
`