Coronavirus Pandemic: Shutdown dims Bethlehem Christmas season