Live: Walk inside a Yao ethnic village in south China's Ruyuan Yao Autonomous County

Guangdong, China