Live: Explore Tianjin's high-tech library

Tianjin, China